فرآیند تابلو

دستور العمل توليد

منتشرشده در: مجموعه ۲

پس از دريافت سفارشات و يا عقد قرارداد ساخت ، كليه سفارش ها توسط مدير پروژه به واحد مهندسي تحويل داده مي شوند . ) مدير پروژه
كسي است كه تمام امور مربوط به يك پروژه را از ابتدا تا پايان آخرين تحويل كالا ها و اسناد و دريافتهاي مالي را به انجام مي رساند و
مسئول پيگيري كليه اموراز قبيل مالي ، توليد و اداري مي باشد.(