خط رنگ شركت مهندسي فرايند تابلو كاملاً مجهز و بصورت الكترو استاتيك بوده و شامل مراحل هفت گانه شستشو، پاشش پودر و پخت رنگ ميباشد.

كليه قطعات پس از شستشو در مراحل هفت گانه توسط دستگاه پاشش پودري كه ميدان الكتريكي بالايي در حدود 155 كيلو ولت ايجاد ميكند، داخل كابين مخصوص مورد پاشش قرار ميگيرند. پس از پاشش پودر تمامي قطعات داخل كالسكه چيده شده و در دماي 255 درجه وارد كوره پخت رنگ ميشوند و در زمان حدود 10 دقيقه پس از اتمام عمليات پخت از كوره خارج شده و پس از كنترل كيفي تحويل سالن مونتاژ ميشوند 85 ميكرون بوده

كه بنا به درخواست مشتري قابل افزايش تا 155 ميكرون ميباشد. ± % ضخامت رنگ آميزي تابلوها در حدود 15 جهت جلوگيري از ورود رطوبت به داخل دستگاه پاشش پودر و ضعيف شدن استحكام رنگ، از چهار فيلتر قبل از دستگاه پاشش استفاده شده است و جهت بازيافت و حفظ محيط زيست از دستگاه سايكلون جهت جمعآوري پودرهاي مازاد و معلق در هوا استفاده ميشود.

مراحل هفتگانه شستشو شامل:

  1. زنگ بري: تمام قطعات در ابتدا از كليه زنگ زدگيها توسط سمباده پاك و عاري ميشوند.
  2. ليف شويي: كليه قطعات جهت پاك كردن چربيهاي خشك شده و اصطلاحاً ماسيده شده با استفاده از ليف دستي و محلول چربيگير مخصوص شستشو ميشوند.
  3. وان چربيگير: سپس قطعات در وان چربيگير گرم، عاري از هر گونه چربي ميشوند.
  4. وان آب گرم: جهت جلوگيري از ادغام مواد چربيگير و فسفاته از آب گرم استفاده ميشود.
  5. وان فسفات كاري: جهت بالا بردن چسبندگي و استحكام رنگ قطعات وارد وان فسفاته گرم ميشوند.
  6. وان آب سرد: از آب سرد جهت پاك كردن مواد فسفاته از روي قطعات استفاده ميشود.
  7. كوره خشك كن: كليه قطعات خشك شده و آماده پذيرش پودر ميشوند.

پودرهاي مورد استفاده جهت رنگ آميزي تابلوها ي برق پودرهاي اپوكسي پلي استر و پلي استر RAL 7032 چرمي ميباشند. البته در صورت در خواست مشتري نوع رنگ مي تواند تغيير پيدا كند.