تابلو توزیع و بانک خازن محصول شرکت فرآیند تابلو پویا

تابلو توزیع و بانک خازن

بانک خازنی 150KVR محصول شرکت فرآیند تابلو پویا

بانک خازنی 150KVR

تابلو توزیع 630 آمپر محصول شرکت فرآیند تابلو پویا

تابلو توزیع 630 آمپر

تابلو برق DC2000A محصول شرکت فرآیند تابلو پویا

تابلو برق DC2000A

تابلو چنج اوور 1250 آمپر محصول فرآیند تابلو پویا

تابلو چنج اوور 1250 آمپر

تابلو توزیع 1250 آمپر محصول شرکت فرآیند تابلو پویا

تابلو توزیع 1250 آمپر

پس از دريافت سفارشات و يا عقد قرارداد ساخت ، كليه سفارش ها توسط مدير پروژه به واحد مهندسي تحويل داده مي شوند .

 ( مدير پروژه كسي است كه تمام امور مربوط به يك پروژه را از ابتدا تا پايان آخرين تحويل كالا ها و اسناد و دريافتهاي مالي را به انجام مي رساند و مسئول پيگيري كليه اموراز قبيل مالي ، توليد و اداري مي باشد.)

اين واحد پس از بررسي نقشه ها و يا موارد مورد در خواست كارفرما در خصوص نوع عملكرد و يا طرح تابلوها ، اقدام به تهيه نقشه هاي ابعادي و چيدمان تجهيزات ، ليست تجهيزات و نقشه هاي تك خط ، مدارات فرمان و نقشه هاي 3 خطي ( اسكماتيك ) مي نمايد .

پس از طراحي ، تهيه و تدوين موارد فوق الذكر و تائيد كار فرما نقشه ها ي ساخت و مونتاژ تهيه مي شوند . در مورد هر تيپ تابلو يك نسخه از نقشه هاي كليه قطعات فريم تابلو به همراه ابعاد سوراخكاريها و برشكاريها ) punching & cutting ( و نوع رنگ در اختيار سرپرست سالن فلز

كاري قرار داده مي شود . همچنين ليست كليه تجهيزات الكتريكي به همراه نقشه چيدمان تجهيزات با ابعاد و وايرينگ و شماره هاي سر سيم و ترمينال و سايز سيم ها و نقشه تك خطي و يا اسكماتيك به همراه جدول وايرينگ تهيه شده و يك نسخه از ليست تجهيزات به همراه چيدمان تجهيزات و نقشه مونتاژ فريم و جدول وايرينگ در مورد هر تابلو در اختيارسرپرست سالن مونتاژ قرار داده مي شود .

پس از تحويل نقشه هاي ساخت فلز به سرپرست سالن فلز كاري و اتمام ساخت فريم تابلو ها ، فريم هاي ساخته شده پس از تطابق با نقشه ها توسط سرپرست فلزكاري آماده تحويل به خط رنگ مي شوند . كليه فريم ها پس از تاييد مسئول كنترل كيفي تحويل مسئول خط رنگ مي شوند . پس ازشستشو ، پاشش پودرو پخت در كوره و تا ئيد مسئول كنترل كيفي ، فريم ها به همراه سيني ها ،تيركها و پل ها تحويل سرپرست سالن مونتاژ مي شوند . قبل از شروع مونتاژ تمامي تابلو ها با استفاده از ليبل جهت مشخص شدن نوع تابلوها نامگذاري مي شوند .

با استفاده از نقشه هاي مونتاژ فريم ، چيدمان تجهيزات و جدول وايرينگ تابلوها مونتاژ شده و توسط سرپرست مونتاژ بررسي نهايي و تست روتين مي شوند . پس از تائيد مسئول كنترل كيفي كه طي چك ليست توليد انجام مي شود ، تابلوها بسته بندي و پس از تائيد مسئول كنترل كيفي آماده تحويل مي شوند.

1
2
datam1
iranmall-en
iranmall-fa1
shishekave2
zirsakht

گواهی نامه ISO 10004-2012 شرکت فرآیند تابلو پویا

گواهی نامه ISO 10004-2012

تائیدیه از شرکت توانیر

تائیدیه از شرکت توزیع برق تهران بزرگ

تائیدیه از شرکت توزیع برق نواحی تهران

گواهی نامه ISO 9001-2008 شرکت فرآیند تابلو پویا

گواهی نامه ISO 9001-2008