پس از دريافت سفارشات و يا عقد قرارداد ساخت ، كليه سفارش ها توسط مدير پروژه به واحد مهندسي تحويل داده مي شوند .

 ( مدير پروژه كسي است كه تمام امور مربوط به يك پروژه را از ابتدا تا پايان آخرين تحويل كالا ها و اسناد و دريافتهاي مالي را به انجام مي رساند و مسئول پيگيري كليه اموراز قبيل مالي ، توليد و اداري مي باشد.)

اين واحد پس از بررسي نقشه ها و يا موارد مورد در خواست كارفرما در خصوص نوع عملكرد و يا طرح تابلوها ، اقدام به تهيه نقشه هاي ابعادي و چيدمان تجهيزات ، ليست تجهيزات و نقشه هاي تك خط ، مدارات فرمان و نقشه هاي 3 خطي ( اسكماتيك ) مي نمايد .

پس از طراحي ، تهيه و تدوين موارد فوق الذكر و تائيد كار فرما نقشه ها ي ساخت و مونتاژ تهيه مي شوند . در مورد هر تيپ تابلو يك نسخه از نقشه هاي كليه قطعات فريم تابلو به همراه ابعاد سوراخكاريها و برشكاريها ) punching & cutting ( و نوع رنگ در اختيار سرپرست سالن فلز

كاري قرار داده مي شود . همچنين ليست كليه تجهيزات الكتريكي به همراه نقشه چيدمان تجهيزات با ابعاد و وايرينگ و شماره هاي سر سيم و ترمينال و سايز سيم ها و نقشه تك خطي و يا اسكماتيك به همراه جدول وايرينگ تهيه شده و يك نسخه از ليست تجهيزات به همراه چيدمان تجهيزات و نقشه مونتاژ فريم و جدول وايرينگ در مورد هر تابلو در اختيارسرپرست سالن مونتاژ قرار داده مي شود .

پس از تحويل نقشه هاي ساخت فلز به سرپرست سالن فلز كاري و اتمام ساخت فريم تابلو ها ، فريم هاي ساخته شده پس از تطابق با نقشه ها توسط سرپرست فلزكاري آماده تحويل به خط رنگ مي شوند . كليه فريم ها پس از تاييد مسئول كنترل كيفي تحويل مسئول خط رنگ مي شوند . پس ازشستشو ، پاشش پودرو پخت در كوره و تا ئيد مسئول كنترل كيفي ، فريم ها به همراه سيني ها ،تيركها و پل ها تحويل سرپرست سالن مونتاژ مي شوند . قبل از شروع مونتاژ تمامي تابلو ها با استفاده از ليبل جهت مشخص شدن نوع تابلوها نامگذاري مي شوند .

با استفاده از نقشه هاي مونتاژ فريم ، چيدمان تجهيزات و جدول وايرينگ تابلوها مونتاژ شده و توسط سرپرست مونتاژ بررسي نهايي و تست روتين مي شوند . پس از تائيد مسئول كنترل كيفي كه طي چك ليست توليد انجام مي شود ، تابلوها بسته بندي و پس از تائيد مسئول كنترل كيفي آماده تحويل مي شوند.